RÁMCOVÁ SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ UZAVÍRÁNÍ SMLUV O ZÁPŮJČKÁCH A POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB ZÁJEMCŮM VYDLUŽITELŮM

INFORMATIK CONSULTING (Prague) s.r.o.
IČ: 649 42 791
se sídlem: Praha 5 – Smíchov, U Dívčích hradů 1936/12, PSČ 150 00
zastoupená: Dr. Jan Gal, jednatel
zapsaná u: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 42432
e-mail: info@banking-online.cz
na straně jedné jako zprostředkovatel (dále jen „Zprostředkovatel“)
a
UŽIVATEL
na straně druhé jako zájemce (dále jen „Zájemce Vydlužitel“)
(Zprostředkovatel a Zájemce Vydlužitel společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají dnešního dne tuto rámcovou smlouvu o zprostředkování uzavírání smluv o zápůjčkách a poskytování platebních služeb podle ustanovení § 2445 a násl. a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a podle § 127 a násl. zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „Smlouva“):

I. Úvodní ustanovení

 1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky Zprostředkovatele uveřejněné na webových stránkách www.banking-online.cz (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) a Sazebník uveřejněný tamtéž (dále jen „Sazebník“).
 2. Pojmy uvedené ve Smlouvě s velkými písmeny, mají význam, který je uveden ve Všeobecných obchodních podmínkách.

II. Předmět Smlouvy

 1. Zprostředkovatel se zavazuje, že Zájemci Vydlužiteli bude poskytovat platební služby ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Zprostředkovatel se zavazuje, že Zájemci Vydlužiteli bude zprostředkovávat uzavírání Smluv o zápůjčkách, a to tak, že mu umožní, aby s využitím Aukcí činil nabídky na uzavření Smlouvy o zápůjčce, v níž bude vystupovat na straně Vydlužitele, a aby s využitím Aukce akceptoval nabídky na uzavření Smlouvy o zápůjčce podané Zájemcem Zapůjčitelem.
 3. Zájemce Vydlužitel se zavazuje, že za činnosti Zprostředkovatele dle Smlouvy uhradí Zprostředkovateli odměnu ve výši dle Sazebníku.
 4. Způsob, podmínky a rozsah poskytovaných služeb dle tohoto článku jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách.

III. Prohlášení Zájemce Vydlužitele

 1. Zájemce Vydlužitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Kterákoliv ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách.
 2. Tato Smlouva, jakož i otázky Smlouvou neupravené, se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Stane-li se jakákoli část této Smlouvy neplatnou či nevymahatelnou, platnost zbývající části Smlouvy tímto není dotčena.
 4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že mají plnou způsobilost tuto smlouvu uzavřít a že jim není známa žádná skutečnost překážející platnému uzavření této Smlouvy.
 5. Jakékoli změny, úpravy nebo doplňky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma Smluvními stranami.
 6. Tato Smlouva je v souladu s vůlí Smluvních stran uzavírána v elektronické podobě za využití prostředku komunikace na dálku.
 7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem přijetí návrhu Smlouvy Zájemcem Vydlužitelem na webových stránkách Zprostředkovatele.
O nás Kontakt Obchodní podmínky Mapa stránek

© 2015-2019 Banking Online

Přihlášení

Registrace
Registrace
Captcha for Joomla Text je nečitelný?
Klikněte pro vygenerování nového.
nebo Zrušit
Žádám o odeslání nového aktivačního kódu