SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

jméno a příjmení: .....................................
rodné číslo: .............................................
trvale bytem: ....................................................
na straně jedné jako zapůjčitel (dále jen „Zapůjčitel“)

a

jméno a příjmení: .....................................
rodné číslo: .............................................
trvale bytem: ....................................................
na straně druhé jako vydlužitel (dále jen „Vydlužitel“)
(Zapůjčitel a Vydlužitel společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím společnosti INFORMATIK CONSULTING (Prague) s.r.o. na internetovém portálu Banking Online pod číslem půjčky ………………../ číslem investice ……………….. tuto smlouvu o zápůjčce (dále jen „Smlouva“).

I. Definice pojmů

Nestanoví-li Smlouva o zápůjčce jinak, platí, že:

 1. Bankovní účet Zprostředkovatele“ se rozumí účet č. 2800764550/2010, vedený u Fio banka, a.s.;
 2. Splátka“ znamená pravidelnou měsíční splátku Zápůjčky, včetně úroku, ve výši uvedené v článku III.;
 3. Zprostředkovatel“ znamená obchodní společnost INFORMATIK CONSULTING (Prague) s.r.o., identifikační číslo 649 42 791, se sídlem Praha 5 – Smíchov, U Dívčích hradů 1936/12, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42432, jejímž jménem jedná Dr. Jan Gal, jednatel.

II. Předmět Smlouvy

 1. Zapůjčitel přenechá Vydlužiteli Zápůjčku za podmínek specifikovaných v článku III. a článku V. a Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku včetně úroku po uplynutí doby sjednané v článku III., a to v pravidelných měsíčních Splátkách podle Splátkového kalendáře.

III. Specifikace Zápůjčky

Výše Zápůjčky: ........... Kč
Sazba úroku: ..... % p.a., tj. ........... Kč za celou dobu splatnosti Zápůjčky
Splátka: ........... Kč
Počet Splátek: ...........
Doba splatnosti Zápůjčky: ........... měsíců
RPSN: ........... %
Splatnost Splátky: den, který je jako den splatnosti uveden ve Splátkovém kalendáři, tj. není-li stanoveno jinak den v měsíci, který se číslem shoduje se dnem, kdy byla Zápůjčka odeslána z Bankovního účtu Zprostředkovatele na Bankovní účet Vydlužitele.
Bankovní účet pro úhradu plnění Zapůjčitele a Vydlužitele z titulu Smlouvy o zápůjčce: Bankovní účet Zprostředkovatele
Variabilní symbol pro úhradu plnění Zapůjčitele: ...
Variabilní symbol pro úhradu plnění Vydlužitele: ...

IV. Prohlášení Zapůjčitele a Vydlužitele

 1. Vydlužitel prohlašuje, že veškeré údaje a podklady, které poskytnul Zapůjčiteli a Zprostředkovateli před uzavřením Smlouvy, jsou pravdivé, správné a úplné, a dále že nezamlčel žádnou skutečnost podstatnou pro uzavření Smlouvy.
 2. Zapůjčitel a Vydlužitel prohlašují, že jsou plně způsobilí k právnímu jednání a že jim není známo nic, co by bránilo uzavření Smlouvy.
 3. Zapůjčitel a Vydlužitel prohlašují, že ohledně nich nebylo zahájeno insolvenční řízení ani ke dni uzavření Smlouvy nejsou splněny podmínky pro podání insolvenčního návrhu, že proti nim není vedeno exekuční řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí ani zahájení takového řízení nehrozí.
 4. Vydlužitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy zodpovědně zvážil svou osobní a finanční situaci, jakož i veškeré další skutečnosti, které by mohly mít vliv na jeho schopnost plnit závazky ze Smlouvy. Vydlužitel prohlašuje, že neshledal žádnou existující či hrozící překážku plnění svých povinností ze Smlouvy o zápůjčce a že závazky, které přebírá uzavřením Smlouvy, plně odpovídají jeho majetkovým a příjmovým poměrům.
 5. Zapůjčitel prohlašuje, že Zápůjčku neposkytuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 6. Vydlužitel také bere na vědomí, že Zapůjčitel pověřil Zprostředkovatele k tomu, aby vlastním jménem na účet Zapůjčitele prováděl veškeré administrativní operace související se Smlouvou, zejména pak přijímal všechna peněžitá plnění z titulu Smlouvy, tato plnění vymáhal či uplatnil ztrátu výhody splátek.

V. Základní práva a povinnosti Zapůjčitele a Vydlužitele

 1. Zapůjčitel poskytne Vydlužiteli Zápůjčku tak, že Zápůjčku převede na Platební účet klienta vedený u Zprostředkovatele prostřednictvím Bankovního účtu pro úhradu plnění Zapůjčitele a Vydlužitele z titulu Smlouvy o zápůjčce a Zprostředkovatel převede Zápůjčku na Bankovní účet Vydlužitele za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách. Dnem poskytnutí Zápůjčky je den, kdy bude Zápůjčka odeslána z Platebního účtu klienta na Bankovní účet Vydlužitele.
 2. Všechny úhrady Vydlužitele z titulu Smlouvy budou označeny variabilním symbolem podle článku III. a budou provedeny na Platební účet klienta vedený u Zprostředkovatele prostřednictvím Bankovního účtu pro úhradu plnění Zapůjčitele a Vydlužitele z titulu Smlouvy o zápůjčce. Vydlužitel bere na vědomí, že úhrady neoznačené variabilním symbolem a úhrady označené nesprávně mohou být považovány za neprovedené. Dnem zaplacení Splátky se rozumí den připsání částky ve výši Splátky na Bankovní účet pro úhradu plnění Zapůjčitele a Vydlužitele z titulu Smlouvy o zápůjčce.

VI. Ujednání pro případ prodlení

 1. V případě, že se Vydlužitel nejméně potřetí ocitne v prodlení s úhradou Splátky ne delším než 30 (třicet) dnů, Vydlužitel je povinen zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši dosud nesplacené části úroku ze Zápůjčky, vyčíslené ke dni, kdy vzniknul nárok na zaplacení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení, nejméně však ve výši jedné Splátky a nejvýše ve výši dvou Splátek („Smluvní pokuta“).
 2. V případě prodlení Vydlužitele s úhradou Splátky po dobu delší než 30 (třicet) dnů se Zápůjčka uplynutím 31. (jednatřicátého) dne prodlení Vydlužitele stává bez dalšího splatnou v celém rozsahu a Vydlužitel ztrácí výhodu splátek. Vydlužitel je v takovém případě povinen zaplatit Zapůjčiteli Smluvní pokutu ve výši dle čl. VI, odst. 1.
 3. Ukáže-li se, že údaje uvedené Vydlužitelem při sjednávání Smlouvy o zápůjčce byly nepravdivé, neúplné nebo hrubě zkreslené, v důsledku čehož je zkreslena vypovídací hodnota těchto údajů o způsobilosti Vydlužitele dostát svým závazkům ze Smlouvy o zápůjčce, Vydlužitel je povinen zaplatit Zapůjčiteli Smluvní pokutu ve výši dle čl. VI. odst. 1. Nárok zaplacení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení vzniká doručením výzvy k jejímu zaplacení Vydlužiteli.
 4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne, kdy vznikne nárok na její zaplacení, a to bezhotovostně na Bankovní účet pro úhradu plnění Zapůjčitele a Vydlužitele z titulu Smlouvy o zápůjčce pod příslušným variabilním symbolem. Zaplacením smluvní pokuty podle Smlouvy o zápůjčce není dotčen nárok na zaplacení úroku za celou dobu trvání Zápůjčky ani nárok na náhradu škody.
 5. Vydlužitel je oprávněn kdykoliv v průběhu řádného splácení Zápůjčky vrátit Zapůjčiteli celou Zápůjčku, resp. aktuální nedoplatek Zápůjčky postupem podle tohoto ustanovení. Vydlužitel takto splácí pouze zbývající jistinu Zápůjčky. V případě předčasného splacení Zápůjčky podle tohoto ustanovení je Vydlužitel povinen zaplatit Zapůjčiteli poplatek za předčasné splacení Zápůjčky ve výši 2% z předčasně splacené části jistiny Zápůjčky. Na základě žádosti Vydlužitele o předčasné splacení Zápůjčky zašle Zprostředkovatel Vydlužiteli vyčíslení mimořádné splátky sestávající z nedoplacené jistiny Zápůjčky a poplatku za předčasné splacení. Vydlužitel je povinen provést mimořádnou splátku do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího vyčíslení. Nesplní-li Vydlužitel svou povinnost podle předcházející věty tohoto ustanovení, Zápůjčka se uplynutím lhůty pro provedení mimořádné splátky zesplatňuje a Vydlužitel je povinen zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši dosud nesplacené části úroku ze Zápůjčky, který by náležel Zapůjčiteli v případě, že by Zápůjčka byla řádně splácena, nejméně však ve výši jedné Splátky a nejvýše ve výši dvou Splátek.
 6. Vydlužitel není oprávněn formou mimořádné splátky předčasně splatit pouze část Zápůjčky, resp. aktuálního nedoplatku Zápůjčky.
 7. Dojde-li k zesplatnění Zápůjčky, je Vydlužitel povinen ve lhůtě pro zaplacení smluvní pokuty vrátit Zapůjčiteli rovněž nesplacenou část Zápůjčky včetně nesplacené části úroku ze Zápůjčky za celou dobu, na kterou byla Zápůjčka sjednána.
 8. Dostane-li se do prodlení se splácením svých závazků, je Zapůjčitel nebo jím pověřená osoba oprávněn zaslat Vydlužiteli písemnou upomínku, a to i opakovaně, za což mu přísluší paušální náhrada hotových výdajů s vyhotovením a odesláním upomínky souvisejících ve výši 500 Kč za každou upomínku.
 9. Smluvní strany vylučují ustanovení § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Sankcí za prodlení Vydlužitele s plněním peněžitých závazků ze Smlouvy o zápůjčce je toliko smluvní pokuta podle příslušných ustanovení Smlouvy o zápůjčce.

VII. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany sjednávají, že veškerá komunikace týkající se Smlouvy bude probíhat elektronicky.
 2. Zapůjčitel a Vydlužitel prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, že měli možnost se s jejím zněním před podpisem seznámit a případně jej konzultovat s odborným poradcem. Zapůjčitel a Vydlužitel prohlašují, že Smlouva nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
 3. Smlouva o zápůjčce, jakož i otázky Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
 4. Smluvní strany prohlašují, že promlčecí doba všech práv založených Smlouvou nebo v souvislosti s ní se prodlužuje a činí 10 (deset) let.
 5. Zapůjčitel a Vydlužitel se zavazují řešit spory ze Smlouvy o zápůjčce a v souvislosti s ní především smírně. V souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, se smluvní strany zavazují, že veškeré ze Smlouvy o zápůjčce v budoucnu vzešlé majetkové spory budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem. Rozhodce bude určen jednatelem obchodní společnosti Arbitrážní centrum s.r.o., se sídlem Staré náměstí 17, 363 01 Ostrov, identifikační číslo 280 32 080, a to z řad advokátů či advokátních koncipientů zapsaných v seznamu advokátů či advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou. Smluvní strany si ujednávají, že rozhodce je oprávněn jejich spory rozhodovat podle zásad spravedlnosti a rozhodčí řízení vést podle Pravidel pro rozhodčí řízení účinných od 1. dubna 2012, jejichž znění je obsaženo v notářském zápisu NZ 62/2012 ze dne 30. března 2012, který vyhotovila Mgr. Adéla Gabányiová, notářka se sídlem v Karlových Varech. Účastníci výslovně uvádějí, že se před podpisem Smlouvy o zápůjčce s Pravidly pro rozhodčí řízení podle předcházející věty tohoto ustanovení seznámili, považují je za nedílnou součást této doložky a obdrželi po jednom jejich vyhotovení, čímž byla Pravidla pro rozhodčí řízení k rozhodčí doložce přiložena ve smyslu § 19 odst. 4 zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.
 6. Smlouva o zápůjčce nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem poskytnutí Zápůjčky.
 7. Smlouva o zápůjčce je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
V .......................... dne .......... V .......................... dne ..........
.................................. ..................................
Zapůjčitel Vydlužitel
(úředně ověřený podpis) (úředně ověřený podpis)
Je-li Vydlužitel ženatý/vdaná, je povinen zajistit úředně ověřený podpis manžela na Smlouvě o zápůjčce.
V .......................... dne ..........
..................................
Manžel/ka Vydlužitele
(úředně ověřený podpis)
O nás Kontakt Obchodní podmínky Mapa stránek

© 2015-2019 Banking Online

Přihlášení

Registrace
Registrace
Captcha for Joomla Text je nečitelný?
Klikněte pro vygenerování nového.
nebo Zrušit
Žádám o odeslání nového aktivačního kódu