Aukce investic - poptávka soukromých půjček | Banking Online

JAK ZALOŽÍM AUKCI INVESTORA?

Aukce investice – založení aukce

Založení aukce investora je jednoduché. Stačí spustit průvodce MÁM ZÁJEM INVESTOVAT, zadat Základní parametry investice a stisknout tlačítko ZALOŽIT VLASTNÍ AUKCI.

Založení aukce investora vyžaduje registraci a založení profilu investora na portálu Banking Online. Jste-li dosud neregistrovaný uživatel nebo nemáte založený profil investora, průvodce Vás provede příslušnými kroky.

V rámci průvodce MÁM ZÁJEM INVESTOVAT budete postupně vyzváni k zadání všech potřebných informací k založení aukce investora.

Krok Základní parametry investice vyžaduje zadání základních parametrů aukce:

- Částka – finanční obnos, který chcete investovat. Investovat můžete od 80 000 Kč do 500 000 Kč.
- Požadovaný úrok – Vámi zvolená úroková sazba p.a., kterou bude úročena půjčka (nebo více půjček), jež z Vaší investice vznikne.
- Splatnost – doba, po kterou chcete částku investovat. Můžete zvolit dobu od 6 do 60 měsíců.

Kalkulačka investic Vám na základě zadaných parametrů spočítá výnosy z investice i měsíční příjem z investice.

Krok Profil investora slouží k zadání všech údajů potřebných k založení profilu investora, resp. registraci uživatele na portálu Banking Online, pokud dosud nejste registrovaný uživatel anebo nemáte založený profil investora.

Více informací k registraci a založení profilu investora na portálu Banking Online naleznete zde.

V kroku Dokumenty vyberte ze seznamu dokumentů ty, které chcete, aby Vám žadatelé o půjčku doložili. Pokud požadujete doložit dokument, který není uveden v našem seznamu, můžete jej definovat pod tlačítkem PŘIDAT VLASTNÍ DOKUMENT. Vámi požadované dokumenty je žadatel povinen doložit ke Smlouvě o zápůjčce.

Krok Rekapitulace slouží jako kontrola zadaných údajů. Parametry své aukce si důkladně zkontrolujte. Po uložení aukce již není možné základní parametry aukce měnit.

Po založení aukce Vám bude zaslán konfirmační e-mail se základními parametry a číslem Vaší aukce.

Detail své aukce si můžete kdykoliv prohlédnou v sekci Můj účet – Moje produkty.

CO MOHU DĚLAT S NABÍDKAMI ŽADATELŮ V PRŮBĚHU SVÉ AUKCE?

Investice do půjčky - správa

Sledovat nabídky žadatelů o půjčku

Nabídky ve své aukci můžete sledovat v sekci Můj účet – Moje produkty v tabulce Seznam nabídek v aukci, kde si po kliknutí na jednotlivé nabídky můžete zobrazit jejich detail. V detailu každé nabídky si rovněž můžete zobrazit profil žadatele, který danou nabídku do Vaší aukce vložil. Na základě informací, které žadatel poskytl, si můžete udělat představu o jeho finanční situaci, prohlédnout si seznam dokumentů, které se žadatel zavazuje doložit nad rámec těch, které Vy jako investor a vlastník aukce požadujete.

O každé nové nabídce, změně v nabídkách či změně v profilu některého ze žadatelů budete informováni e-mailem.


Sledovat řazení nabídek v seznamu

V tabulce Seznam nabídek v aukci jsou nabídky žadatelů řazeny dle výše částky nabídky, tedy částky, o níž si žadatelé prostřednictvím nabídky žádají. Mezi úspěšné se automaticky řadí nabídky od první v pořadí až do výše celkové částky investice. Poslední úspěšná nabídka může být přijata pouze částečně, pokud svou nabízenou částkou přesahuje celkovou částku investice – přijatá částka odpovídá zbytku do celkové výše investice. Ostatní nabídky, které převyšují celkovou částku investice, jsou vedeny jako neúspěšné.


Odmítnout nabídku žadatele o půjčku

Nabídky žadatelů můžete kdykoliv až do finalizace aukce odmítat. Pokud se Vám některá nabídka nezamlouvá, můžete ji odmítnout v Detailu aukce v sekci Seznam nabídek v aukci. U vybrané nabídky stiskněte tlačítko ODMÍTNOUT, poté zaškrtněte možnost Odmítnout nabídku a potvrďte. Po odmítnutí samotné nabídky má daný žadatel možnost vložit do Vaší aukce novou nabídku.


Odmítnout žadatele o půjčku

Pokud nejste spokojen/a s některým žadatelem, můžete ho odmítnout v Detailu aukce v sekci Seznam nabídek v aukci. U nabídky příslušného žadatele stiskněte tlačítko ODMÍTNOUT, poté zaškrtněte možnost Odmítnout uživatele pro danou aukci a potvrďte. Žadatel bude odmítnut po celou dobu trvání aukce, nebude již moci vložit do Vaší aukce novou nabídku.


Ukončit aukci

Aukce trvá 20 dnů, po vypršení této doby je systémem automaticky ukončena bez závislosti na naplněnosti. Aukci ale můžete ukončit i dříve před vypršením této doby. Pokud jste spokojeni se stávajícím seznamem nabídek, nemusíte čekat, až uplyne 20 dnů od zveřejnění aukce. Ukončete ji a tím urychlíte celý proces sjednávání investice. Podmínkou pro ukončení aukce není ani stoprocentní naplněnost aukce, můžete tedy investovat i nižší částku, než jakou jste původně zamýšlel/a, jsou-li pro Vás podmínky v dané chvíli výhodnější. Rozhodnutí je jen na Vás. Ukončení provedete jednoduše kliknutím na tlačítko UKONČIT aukci v Detailu aukce.

CO SE DĚJE PO UKONČENÍ AUKCE?

Investice s vysokým ziskem – finalizace

Po ukončení aukce je nutno aukci finalizovat nejpozději do 4 dnů. V tomto posledním kroku (finální akceptace nabídek) se definitivně rozhodnete, které nabídky po ukončení své aukce přijmete a které nikoliv. Na obrazovce finalizace aukce, můžete nabídky přijímat a odebírat a v závislosti na Vašem počínání Vám bude kalkulačka výnosů počítat výnosy z investice i měsíční příjem z investice v dané situaci. Teprve po uložení finalizace jsou vybrané nabídky skutečně přijaty.

Jakmile dokončíte finalizaci aukce, startuje proces Schválení půjčky.

JAK PROBÍHÁ PROCES SCHVÁLENÍ PŮJČKY?

Investice do půjček – proces schválení investice

Po finalizaci bude Vaše aukce převedena na investici či na několik investic v závislosti na tom, kolik žádostí o půjčku jste v rámci své aukce přijali. Vaše investice se budou zobrazovat ve stavu „Nová“. Detail každé investice si můžete zobrazit v sekci Můj účet – Moje produkty.

V této fázi jsou žadatelům o půjčku zaslány potřebné smlouvy, které je povinen spolu s dokumenty, které se Vám zavázal doložit, odeslat zpět na adresu Banking Online nejpozději do 15 dnů. Žadatelé jsou povinni dodat tyto dokumenty Banking Online v požadované formě. Všechny dokumenty, vyjma dokladů totožnosti, jsou povinni dodat ve formě originálů či ověřených kopií, doklady totožnosti ve formě prostých kopií. Některé z dokumentů nesmí být starší než 30 dnů v den jejich doručení Banking Online, obecný seznam dokumentů včetně informace o požadované formě a nejpozdějším možném datu vydání si můžete zobrazit zde. Vaše investice bude v této fázi ve stavu „Čeká na dodání smlouvy a dokumentů od žadatele o půjčku“.

Jakmile Banking Online eviduje přijetí podepsaných smluv a dokumentů od všech žadatelů o půjčku, připraví Smlouvy o zápůjčce (2 vyhotovení s ověřeným podpisem žadatele), které Vám budou zaslány poštou.

Vzor smlouvy si můžete prohlédnout a stáhnout v sekci Jak to funguje – Sazebník a vzory smluv.

Protože Smlouvu o zápůjčce uzavíráte s každým žadatelem o půjčku zvlášť, bude Vám Smlouva o zápůjčce zaslána v různých verzích dle jednotlivých žádostí o půjčku, ze kterých se Vaše investice skládá.

Současně se smlouvami Vám Banking Online zašle prosté kopie dokumentů, které byly dodány žadateli o půjčku. Před vlastní úhradou investice tedy budete mít možnost prohlédnout si doložené dokumenty od žadatelů o půjčku a zkontrolovat si, zda údaje, jež žadatelé uvedli ve svých profilech souhlasí s informacemi uvedenými v doložených dokumentech. V případě zájmu máte možnost si od Banking Online vyžádat ověřené kopie těchto dokumentů za poplatek (50 Kč za vyřízení jedné ověřené kopie + poplatek za odeslání dokumentů do vlastních rukou 60 Kč).

Společně se smluvní dokumentací a kopiemi dokumentů Vám bude zaslána výzva k uhrazení investic. Protože se aukce může skládat z několika investic, je potřeba, aby byly částky poslány na účet Banking Online 2800764550/2010, každá pod vlastním variabilním symbolem uvedeným v Detailu investice či ve Smlouvě o zápůjčce.

Lhůta pro dodání smlouvy s ověřeným podpisem a zaslání investic je 15 dnů.

Adresu Banking Online naleznete v záložce kontakt.

O odeslání smluv k podpisu a kopií dokumentů žadatele o půjčku Vás budeme informovat e-mailem. Investice budou převedeny do stavu „Čeká na dodání smluv a přijetí plateb od investora“.

Po přijetí smluv a investic ve stanovené lhůtě se změní stav půjčky na „Schválená“ a Banking Online poukáže dílčí investice na účty žadatelů o půjčku.


Jak dlouho trvá proces schválení půjčky?

Proces schválení půjčky trvá obvykle 30 dnů. Tato doba vychází z následujících parametrů:

- lhůta pro zaslání smluv a dokumentů od žadatele o půjčku: 15 dnů,
- lhůta pro zaslání smluv a investic od investora: 15 dnů.

Budou-li smlouvy či investice zaslány v kratší době, než je stanovená lhůta, proces schválení investice se zkrátí a čerpání půjčky žadatelem o půjčku začne ještě dříve.

JAK PROBÍHÁ ČERPÁNÍ A SPLÁCENÍ PŮJČKY?

Investice do půjček – čerpání a splácení investice

Čerpání půjčky začíná dnem převodu financí na účty žadatelů o půjčku. Vaše investice se v tomto okamžiku budou zobrazovat ve stavu „Čerpaná“.

Za zprostředkování investice je účtován poplatek 0,8 % z každého peněžitého plnění ze strany žadatele o půjčku, informace o poplatcích naleznete rovněž v sekci Jak to funguje – Sazebník a vzory smluv.

Splátky Vám budou zasílány dle splátkového kalendáře, který naleznete v Detailu investice v sekci Můj účet – Moje produkty. Splátky jsou zde zobrazeny v přehledné tabulce včetně jejich dne splatnosti a stavu. Bude-li žadatel půjčku řádně splácet, bude Vám každá splátka připsána na bankovní účet nejpozději ke dni splatnosti.

Pro případ nesplácení ze strany žadatele o půjčku je pro Vás připraveno spolehlivé řešení. V takové situaci máte možnost využít služeb našeho partnera, zavedené advokátní kanceláře Advokátní kancelář – Mgr. Jakub Sýkora (www.ak-sykora.cz).

BANKING  ONLINE V  REGISTRU  ČNB
CHCETE VĚDĚT, KOLIK ZAPLATÍTE NA POPLATCÍCH U NÁS A U KONKURENCE? MODELOVÝ PŘÍKLAD PŮJČKY MODELOVÝ   PŘÍKLAD  INVESTICE
O nás Kontakt Obchodní podmínky Mapa stránek

© 2015-2019 Banking Online

Přihlášení

Registrace
Registrace
Captcha for Joomla Text je nečitelný?
Klikněte pro vygenerování nového.
nebo Zrušit
Žádám o odeslání nového aktivačního kódu