Soukromé půjčky a investice - obchodní podmínky | Banking Online

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
poskytování služeb firmy Informatik Consulting (Prague) s.r.o. internetovým portálem Banking Online

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Zprostředkovatelem a i. Uživateli, ii. Zájemci Vydlužiteli a Zájemci Zapůjčiteli, iii. Zapůjčiteli a Vydlužiteli.
 2. Nestanoví-li Všeobecné obchodní podmínky, Rámcové Smlouvy, Smlouva o Zápůjčce nebo Sazebník jinak, platí, že kapitalizované termíny používané ve Všeobecných obchodních podmínkách, Rámcových Smlouvách, Smlouvě o Zápůjčce nebo Sazebníku mají význam popsaný v článku II. Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek je sazebník odměn a poplatků (dále jen „Sazebník“).
 4. Odchylné ujednání ve Smlouvě o Zápůjčce, v Sazebníku, nebo v Rámcových smlouvách má přednost před ujednáním Všeobecných obchodních podmínek.

II. Definice termínů

 1. Zprostředkovatel“ znamená obchodní společnost INFORMATIK CONSULTING (Prague) s.r.o., identifikační číslo 649 42 791, se sídlem Praha 5 – Smíchov, U Dívčích hradů 1936/12, PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42432, jejímž jménem jedná jednatel Dr. Jan Gal.
 2. Portálem“ se rozumí webová aplikace provozovaná a spravovaná Zprostředkovatelem na internetové adrese www.banking-online.cz.
 3. Registrací“ se rozumí vyplnění a odeslání registračního formuláře na Portálu. Registrace je dokončena otevřením autorizačního kódu – odkazu, zaslaného na e-mail uvedený v registračním formuláři.
 4. Uživatel“ je osoba, která dokončí proces Registrace.
 5. Rámcovými smlouvami“ se rozumí Rámcové smlouvy o zprostředkování uzavírání smluv o zápůjčkách a poskytování platebních služeb Zájemcům Vydlužitelům a Rámcové smlouvy o zprostředkování uzavírání smluv o zápůjčkách, správě zápůjček a poskytování platebních služeb Zájemcům Zapůjčitelům.
 6. Zájemce Vydlužitel“ je Uživatel, který si na Portálu vytvoří profil Zájemce Vydlužitele a uzavře Rámcovou smlouvu o zprostředkování uzavírání smluv o zápůjčkách a poskytování platebních služeb Zájemcům Vydlužitelům.
 7. Zájemce Zapůjčitel“ je Uživatel, který si na Portálu vytvoří profil Zájemce Zapůjčitele a uzavře Rámcovou smlouvu o zprostředkování uzavírání smluv o zápůjčkách, správě zápůjček a poskytování platebních služeb Zájemcům Zapůjčitelům.
 8. Bankovní účet Uživatele“ je účet, který si Uživatel zvolil při vytváření svého profilu na Portálu.
 9. Účtem Zprostředkovatele“ se rozumí účet 2800764550/2010, vedený u Fio banka, a.s.
 10. Vydlužitel“ je Zájemce Vydlužitel, který uzavřel Smlouvu o Zápůjčce, která mu byla zprostředkována Zprostředkovatelem.
 11. Zapůjčitel“ je Zájemce Zapůjčitel, který uzavřel Smlouvu o Zápůjčce, která mu byla zprostředkována Zprostředkovatelem.
 12. Aukcí“ se rozumí výzva k podávání nabídek k uzavření Smlouvy o Zápůjčce, následné podávání nabídek a finálně jejich akceptace, vše prostřednictvím aplikace provozované na Portálu.
 13. Prokazujícími Dokumenty“ se rozumí dokumenty vhodné jednak k prokázání bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Zájemce Vydlužitele a dále k ověření údajů, které uvedl v profilu. Zájemce Vydlužitel je vždy tam, kde je to relevantní, povinen uvést, zda se jedná o originál dokumentu nebo jeho kopii.
 14. Smlouva o Zápůjčce“ znamená smlouvu o zápůjčce uzavřenou mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem, zprostředkovanou Zprostředkovatelem.
 15. Zápůjčka“ znamená peněžní prostředky poskytnuté Zapůjčitelem Vydlužiteli na základě Smlouvy o Zápůjčce.
 16. Platební účet klienta“ znamená platební účet, který Zprostředkovatel vede každému Zájemci Vydlužiteli a Zájemci Zapůjčiteli.

III. Registrace na portálu a vytvoření profilu

 1. Uživatelem se může stát fyzická osoba, která dovršila osmnáctý rok věku.
 2. Uživatel si je povinen při registraci na Portálu zvolit pseudonym, pod kterým bude vystupovat v Aukcích. Tento pseudonym je trvalý a nelze po registraci změnit.
 3. Dokončením Registrace, vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami.
 4. Před aktivním užíváním Portálu si je povinen Uživatel na Portálu vytvořit profil buď jako Zájemce Vydlužitel (má v úmyslu žádat o Zápůjčku), nebo jako Zájemce Zapůjčitel (má v úmyslu poskytnout Zápůjčku). Vytvořit profil Zájemce Zapůjčitele může fyzická osoba, která je občanem České republiky, nebo má adresu trvalého pobytu na území České republiky, vytvořit profil Zájemce Vydlužitele může fyzická osoba, která je občanem České republiky a současně má adresu trvalého pobytu na území České republiky. Uživatel může mít na Portálu vytvořen současně pouze jeden profil.
 5. Při vytváření profilu je Uživatel povinen uvést všechny údaje požadované Zprostředkovatelem, přičemž tyto údaje musí být úplné, správné a pravdivé. Dojde-li ke změně některého údaje sděleného Uživatelem Zprostředkovateli, je Uživatel povinen tuto změnu bez zbytečného odkladu oznámit Zprostředkovateli.
 6. Při vytváření profilu je Uživatel povinen zvolit si Bankovní účet Uživatele, přičemž platí, že se musí jednat o účet vedený na vlastní jméno Uživatele u bankovní instituce nebo u zahraniční bankovní instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.
 7. Vytváření profilu je dokončeno uzavřením rámcové smlouvy, a to buď „Rámcové smlouvy o zprostředkování uzavírání smluv o zápůjčkách a poskytování platebních služeb Zájemcům Vydlužitelům“, nebo „Rámcové smlouvy o zprostředkování uzavírání smluv o zápůjčkách, správě zápůjček a poskytování platebních služeb Zájemcům Zapůjčitelům“.
 8. Příslušná Rámcová smlouva je uzavírána distančním způsobem - elektronicky prostřednictvím Portálu, a to tak, že vůle Uživatele přijmout návrh Zprostředkovatele, na uzavření příslušné rámcové smlouvy, je vyjádřena a potvrzena zadáním ověřovacího kódu zaslaného v sms zprávě na telefonní číslo uvedené v profilu klienta a stisknutím potvrzovacího tlačítka. Po stisknutí potvrzovacího tlačítka je vygenerován potvrzovací XML soubor, s časovým razítkem uzavření smlouvy, které je přiděleno třetí osobou.
 9. Vzhledem k tomu, že Zprostředkovatel je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je podle tohoto zákona povinen při uzavírání provést identifikaci Uživatele. Uživatelův profil na Portálu bude plně aktivován po provedení Identifikace.

IV. Identifikace uživatele

 1. Uživatel, který uzavřel se Zprostředkovatelem Rámcovou smlouvu, je povinen pro účely identifikace ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Zprostředkovateli poskytnout následující dokumenty:
  • doklad o existenci Bankovního účtu Uživatele a
  • kopii občanského průkazu a jednoho dalšího podpůrného dokladu, přičemž tyto kopie musí být pořízeny takovým způsobem, aby údaje byly čitelné, a musí obsahovat kopii vyobrazení identifikované fyzické osoby v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby,
  a odeslat z Bankovního účtu Uživatele na Účet Zprostředkovatele aktivační poplatek ve výši 1,- Kč.
  Uživatel může výše uvedené dokumenty Zprostředkovateli poskytnout nahráním prostřednictvím Portálu, zasláním naskenovaných dokumentů e-mailem, nebo zasláním kopií poštou.

V. Obecná pravidla zprostředkování uzavření Smlouvy o Zápůjčce

 1. Zájemce Zapůjčitel a Zájemce Vydlužitel jsou povinni Zprostředkovateli sdělit veškeré informace a údaje potřebné ke zprostředkování Smlouvy o Zápůjčce a žádnou pro tento účel významnou informaci nebo údaj nezamlčet. Zprostředkovatel je oprávněn správnost a úplnost těchto údajů a informací ověřovat.
 2. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za rizika, ani za případnou újmu, která by Zájemci Zapůjčiteli nebo Zájemci Vydlužiteli vznikla v souvislosti s uzavřením Smlouvy o Zápůjčce, zejména pak Zprostředkovatel neodpovídá za splacení Zápůjčky. Zájemce Zapůjčitel i Zájemce Vydlužitel jsou sami povinni zhodnotit výhodnost a serióznost nabídky, která jim byla učiněna v Aukci.
 3. Zájemce Zapůjčitel není oprávněn prostřednictvím Portálu uzavírat Smlouvy o Zápůjčkách, jestliže poskytuje zápůjčky nebo úvěry podnikatelským způsobem, v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 4. Zájemce Vydlužitel není oprávněn prostřednictvím Portálu uzavírat Smlouvy o Zápůjčkách, jestliže je proti němu vedeno exekuční nebo jiné vykonávací řízení, nebo insolvenční řízení.
 5. Zájemce Zapůjčitel a Zájemce Vydlužitel a následně Zapůjčitel a Vydlužitel, jsou povinni mezi sebou komunikovat ve věcech souvisejících se Smlouvou o Zápůjčce vždy prostřednictvím Zprostředkovatele, s výjimkou případů kdy dojde k Vypořádání. Nebude-li tento postup některou ze stran dodržen, je druhá strana povinna informovat o této skutečnosti Zprostředkovatele.
 6. Zájemce Vydlužitel uděluje uzavřením Rámcové smlouvy Zprostředkovateli souhlas k získávání informací o jeho finanční situaci, platební morálce a celkové důvěryhodnosti, zejména, nikoli však výhradně z databází subjektů, které se zabývají zpracováním takových údajů.
 7. Zprostředkovatel na Portálu provozuje aplikaci, prostřednictvím které mohou Zájemci Zapůjčitelé a Zájemci Vydlužitelé vyzývat k podávání nabídek, podávat nabídky a akceptovat nabídky na uzavření Smlouvy o Zápůjčce, tedy účastnit se Aukce.
 8. Zájemce Vydlužitel a Zájemce Zapůjčitel nejsou oprávněni účastnit se aukcí, u nichž standardní doba trvání uplyne přede dnem, kdy uplyne lhůta pro odstoupení od příslušné Rámcové smlouvy. Byla-li v Aukci učiněna nabídka Uživatelem, který uzavřel Rámcovou smlouvu, a doposud mu nevypršela lhůta pro odstoupení od této smlouvy, je možné Aukci předčasně ukončit, pouze pokud bude současně nabídka tohoto Uživatele odmítnuta.
 9. Zájemce Vydlužitel není oprávněn po dobu schvalování půjčky, tj. od skončení Aukce do nabytí účinnosti Smlouvy o Zápůjčce, měnit informace uvedené ve svém profilu na Portálu.
 10. Aukce se Zájemci Zapůjčitelé a Zájemci Vydlužitelé účastní pod pseudonymem, který si zvolili při registraci.
 11. Zájemce Vydlužitel je oprávněn mít současně aktivní pouze jednu výzvu k podávání nabídek anebo podanou nabídku.
 12. Zájemce Zapůjčitel a Zájemce Vydlužitel jsou povinni před učiněním nabídky nebo akceptací nabídky podrobně prostudovat aktuální znění Smlouvy o Zápůjčce, a sami posoudit důsledek případného uzavření Smlouvy o Zápůjčce. Zájemce Zapůjčitel zejména musí posoudit, zda bude moci zapůjčované finanční prostředky postrádat nejméně po dobu trvání Smlouvy o Zápůjčce a riziko, že zápůjčka nebude včas, řádně a případně vůbec splacena. Zájemce Vydlužitel musí zejména posoudit svou schopnost splácet včas a řádně. Smlouva o Zápůjčce se uzavírá vždy ve znění platném ke dni zadání výzvy k podávání nabídek, přičemž aktuální znění je vždy dostupné na Portálu.
 13. Zprostředkovatel nezaručuje, že Uživatel, který zadal výzvu k podávání nabídek, obdrží nějakou nabídku, nebo že nabídka, kterou obdrží, bude odpovídat jeho požadavkům a preferencím. Aukce může skončit, bez toho aniž by byla Uživateli učiněna nabídka.
 14. Uživatel nemá povinnost akceptovat žádnou nabídku, která mu byla učiněna.
 15. Zprostředkovatel je oprávněn kteroukoliv Aukci zrušit s účinky od počátku, a to bez uvedení důvodu.

VI. Proces zprostředkování uzavření Smlouvy o zápůjčce (Aukce)

 1. Aukci mohou otevřít Zájemce Vydlužitel, nebo Zájemce Zapůjčitel, a to tak, že zadají výzvu k podávání nabídek. Zájemce Vydlužitel ve výzvě k podávání nabídek uvede požadovanou výši Zápůjčky a dobu splatnosti a preferovanou úrokovou sazbu, a dále označí Prokazující Dokumenty, které je schopen a ochoten poskytnout. Zájemce Zapůjčitel ve výzvě k podávání uvede částku, kterou je připraven zapůjčit, požadovanou úrokovou sazbu a dobu splatnosti, a dále označí Prokazující Dokumenty, které vyžaduje od Zájemce Vydlužitele doložit.
 2. Délka trvání aukce je stanovena na 21 dní. Zprostředkovatel je oprávněn délku trvání aukce prodloužit. Uživatel, který Aukci otevřel, je oprávněn ji kdykoli ukončit předčasně, s výjimkou popsanou výše.
 3. Zájemce Zapůjčitel a Zájemce Vydlužitel jsou oprávněni činit nabídky v otevřených Aukcích, nabídka je částečně omezena parametry uvedenými ve výzvě k podávání nabídek. Zájemce Vydlužitel v nabídce uvede výši Zápůjčky, kterou má zájem přijmout a dále označí Prokazující Dokumenty, které je schopen a ochoten poskytnout. Zájemce Zapůjčitel v nabídce uvede částku, kterou je ochoten zapůjčit, požadovanou úrokovou sazbu, a dále označí Prokazující Dokumenty, které vyžaduje od Zájemce Vydlužitele doložit.
 4. Uživatel je po dobu trvání Aukce oprávněn odmítnout kteroukoliv nabídku.
 5. Jakmile vyprší doba trvání Aukce, nebo jakmile je aukce předčasně ukončena Uživatelem, vybere si ten, kdo Aukci inicioval (vyzval k podávání nabídek), které z učiněných nabídek akceptuje. Uživatel je oprávněn akceptovat více mu v Aukci učiněných nabídek, a to až do výše požadované výše zápůjčky v případě Zájemce Vydlužitele, nebo v případě Zájemce Zapůjčitele do výše částky, kterou je připraven zapůjčit.
 6. V případě, že Zájemce Vydlužitel akceptoval nabídky, v celkovém objemu nižším, než byla výše požadované zápůjčky, může v tomto případě ten, kdo nabídku učinil, do 3 pracovních dní nabídku zpětně odvolat.
 7. V případě, že Uživatel akceptuje nabídku, která mu byla učiněna v Aukci, a tato nebyla odvolána postupem dle předchozího odstavce, vzniká mezi stranami podmíněný závazek uzavřít Smlouvu o Zápůjčce, vázaný na splnění povinnosti Zájemce Vydlužitele doložit Prokazující Dokumenty dle akceptované nabídky a splnění povinnosti Zájemce Zapůjčitele zaslat na svůj Platební účet klienta finanční prostředky odpovídající Zápůjčce dle smlouvy o Zápůjčce.
 8. Na základě každé akceptované nabídky vygeneruje Zprostředkovatel odpovídající Smlouvu o Zápůjčce, vždy dle aktuálního znění dostupného na Portálu a zašle ji ve dvou vyhotoveních Zájemci Vydlužiteli společně se seznamem Prokazujících dokumentů, které je Zájemce Vydlužitel povinen Zájemci zapůjčiteli dodat.
 9. Zájemce Vydlužitel je povinen Smlouvu o Zápůjčce opatřit svým úředně ověřeným podpisem a společně s Prokazujícími dokumenty ji zaslat poštou Zprostředkovateli, a to do 15 dnů ode dne kdy ji obdržel. Jestliže je Vydlužitel ženatý/vdaná, je rovněž povinen zajistit na Smlouvě o Zápůjčce úředně ověřený podpis manžela.
 10. Poté co Zprostředkovatel obdrží od Zájemce Vydlužitele podepsané vyhotovení Smlouvy o Zápůjčce a Prokazující dokumenty, provede kontrolu úplnosti Prokazujících dokumentů (nikoli jejich obsahu) a případně vyzve Zájemce Vydlužitele k jejich doplnění.
 11. Zprostředkovatel posuzuje úplnost Prokazujících Dokumentů pouze ve smyslu, zda jsou předloženy všechny Prokazující dokumenty dle dohody stran, a to pouze za účelem výzvy k jejich případnému doplnění. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za pravost, správnost či vypovídající hodnotu Prokazujících dokumentů. Prokazující Dokumenty je povinen vždy posoudit Zájemce Zapůjčitel.
 12. Zprostředkovatel následně zašle Prokazující Dokumenty v prostých kopiích (na vyžádání Zájemce Zapůjčitele v ověřených kopiích za poplatek dle Sazebníku) Zájemci Zapůjčiteli, s čímž Zájemce Vydlužitel souhlasí, společně se dvěma podepsanými vyhotoveními Smlouvy o Zápůjčce.
 13. Zájemce Zapůjčitel je povinen posoudit Prokazující dokumenty do 15 dní a nezjistí-li jejich podstatný nesoulad s údaji uvedenými Zájemcem Vydlužitelem v jeho profilu, pak je povinen ve stejné lhůtě odeslat Zprostředkovateli jedno podepsané vyhotovení Smlouvy o Zápůjčce a zaslat bezhotovostním převodem na svůj Platební účet klienta finanční prostředky odpovídající objemu Zápůjčky dle Smlouvy o Zápůjčce.
 14. Jestliže Zájemce Vydlužitel nezašle v rozporu s těmito VOP Zprostředkovateli zpět podepsanou Smlouvu o Zápůjčce nebo Prokazující dokumenty, nebo jestliže se Zájemce Zapůjčitel rozhodne Smlouvu o Zápůjčce neuzavřít pro podstatný nesoulad mezi údaji uvedenými Zájemcem Zapůjčitelem v profilu a Prokazujícími dokumenty (o tom, co je podstatný nesoulad a zda byl konkrétní nesoulad podstatný, rozhoduje Zprostředkovatel), podmíněný závazek Zájemce Zapůjčitele a Zájemce Vydlužitele uzavřít Smlouvu o Zápůjčce se ruší a Zájemce Vydlužitel je vyloučen na 12 měsíců následujících ode dne ukončení dotčené Aukce z účasti na dalších Aukcích či iniciace dalších Aukcí.
 15. Jestliže Zájemce Zapůjčitel v rozporu s těmito VOP nezašle Zprostředkovateli zpět podepsanou Smlouvu o Zápůjčce, nebo jestliže se Zájemce Zapůjčitel rozhodne Smlouvu o Zápůjčce neuzavřít navzdory tomu, že Zájemce Vydlužitel dodal všechny Prokazující dokumenty a mezi těmito dokumenty a údaji uvedenými Zájemcem Zapůjčitelem v profilu nebyl podstatný nesoulad (o tom, co je podstatný nesoulad a zda byl konkrétní nesoulad podstatný, rozhoduje Zprostředkovatel), podmíněný závazek Zájemce Zapůjčitele a Zájemce Vydlužitele uzavřít Smlouvu o Zápůjčce se ruší a Zájemce Zapůjčitel je vyloučen na 3 měsíce následující ode dne ukončení dotčené Aukce z účasti na dalších Aukcích či iniciace dalších Aukcí.
 16. V případě, že Zájemce Zapůjčitel Smlouvu o Zápůjčce opatří svým podpisem a nezašle ji Zprostředkovateli, nebo jestliže opatří Smlouvu o Zápůjčce svým podpisem a v rozporu s těmito VOP, nezašle na svůj Platební účet klienta finanční prostředky odpovídající objemu Zápůjčky dle Smlouvy o Zápůjčce, pak platí, že Zájemce Vydlužitel v souladu se Smlouvou o Zápůjčce od této odstupuje.
 17. Jestliže Zprostředkovatel obdrží od Zájemce Zapůjčitele podepsanou Smlouvu o Zápůjčce a Zájemce Zapůjčitel má na svém Platebním účtu klienta složeny finanční prostředky odpovídající objemu Zápůjčky dle Smlouvy o Zápůjčce, pak Zprostředkovatel automaticky převede Zápůjčku na Platební účet klienta Zájemce Vydlužitele, a to nejpozději následující pracovní den po splnění podmínek tohoto odstavce.
 18. Jakmile marně uplynou výše uvedené lhůty všem Zájemcům Zapůjčitelům, resp. bude Zápůjčka převedena na platební účet klienta - Vydlužitele, strhne si Zprostředkovatel z Platebního účtu klienta provizi za zprostředkování Zápůjčky dle Sazebníku a vygeneruje automatický platební příkaz k převodu zůstatku Platebního účtu klienta Vydlužitele na Bankovní účet uživatele – Vydlužitele a zašle Vydlužiteli všechny Smlouvy o Zápůjčkách, které v rámci dané aukce uzavřel, společně se Splátkovým kalendářem. Platební příkaz dle tohoto odstavce bude proveden nejpozději následující pracovní den od jeho vygenerování.
 19. Splátkový kalendář obsahuje součet získaných Zápůjček včetně rozpisu na dílčí Zápůjčky, výši úroku, celkovou dobu splatnosti, výši měsíční splátky a data splatnosti jednotlivých splátek, jakož i číslo účtu a variabilní symbol, pod kterým mají být splátky hrazeny.

VII. Pravidla poskytování platebních služeb

 1. Zprostředkovatel je držitelem registrace k poskytování platebních služeb malého rozsahu, č.j. 2016/062377/CNB/570 vydané Českou národní bankou, na základě které je oprávněn poskytovat platební služby dle § 3 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“).
 2. Zprostředkovatel poskytuje Uživatelům následující platební služby:
  • Zprostředkovatel vede Uživatelům Platební účty klienta, a to výhradně za účelem vypořádání platebních transakcí souvisejících se Smlouvami o Zápůjčkách zprostředkovaných Zprostředkovatelem,
  • Zprostředkovatel umožňuje Zapůjčiteli zaslat na svůj Platební účet klienta prostředky určené k poskytnutí Zápůjčky,
  • Zprostředkovatel umožňuje Zapůjčiteli převodem z Platebního účtu klienta – Zapůjčitele na Platební účet klienta Vydlužitele, poskytnout Vydlužiteli Zápůjčku,
  • Zprostředkovatel umožňuje Vydlužiteli převést zapůjčené prostředky z jeho Platebního účtu klienta na jeho Bankovní účet uživatele,
  • Zprostředkovatel umožňuje Vydlužiteli splácet Zápůjčku na Platební účet klienta – Vydlužitele,
  • Zprostředkovatel umožňuje Zapůjčiteli převést prostředky inkasované z vrácené Zápůjčky z Platebního účtu klienta na Bankovní účet uživatele.
  Jiné platební služby Zprostředkovatel neprovádí a nenabízí.
 3. Uživatel je povinen Zprostředkovateli sdělit veškeré informace a údaje nezbytné k poskytování platebních služeb. Zprostředkovatel je oprávněn správnost a úplnost těchto údajů a informací ověřit.
 4. Zprostředkovatel se zavazuje poskytovat platební služby s odbornou péčí a v souladu s pokyny Uživatele.
 5. Zprostředkovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí platební služby jestliže:
  • se smluvní strany neshodnou na všech podmínkách jejího poskytnutí,
  • Uživatel Zprostředkovateli nedodá řádně a včas všechny informace, podklady a finanční prostředky nezbytné pro řádné provedení platební služby nebo
  • pokud tak stanoví právní předpis.
 6. Zprostředkovatel provede jen takové platební příkazy, pokyny a požadavky Uživatele, které jsou úplné, správné, určité, srozumitelné a učiněné v souladu se zákonem.
 7. Uživatel je oprávněn získat od Zprostředkovatele na základě písemné (e-mailové) žádosti obsah této smlouvy a další informace uvedené v zákoně o platebním styku.

VIII. Pravidla správy zápůjček

 1. Zapůjčitel ve Smlouvě o Zápůjčce vždy zmocňuje Zprostředkovatele ke správě Zápůjčky.
 2. Vydlužitel hradí splátky všech Zápůjček poskytnutých na základě Aukce kumulativně na platební účet klienta Vydlužitele, kdy Zprostředkovatel každou splátku (nezávisle na tom, zda je úplná či částečná) rozdělí mezi Zapůjčitele poměrně podle velikosti poskytnuté zápůjčky a připíše jejich podíl na příslušný Platební účet klienta.
 3. Po připsání splátky na účet si Zprostředkovatel strhne provizi za Správu dle Sazebníku.
 4. Zprostředkovatel bude Vydlužitele v případě prodlení upomínat v souladu se Smlouvou o Zápůjčce. Smluvní pokuta za upomínky náleží Zprostředkovateli nad rámec provize za Správu dle Sazebníku.
 5. Obdrží-li Zapůjčitel od Vydlužitele jakékoli plnění v souvislosti se Smlouvou o zápůjčce, je povinen o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat Zprostředkovatele. Nesplní-li Zapůjčitel svou povinnost podle tohoto ustanovení Smlouvy, je povinen zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši dosud nesplacené části úroku ze Zápůjčky, nejméně však ve výši jedné splátky a nejvýše ve výši dvou splátek za každé jednotlivé porušení.
 6. V případě prodlení Vydlužitele se splácením zápůjčky o více než 60 (šedesát) dnů provede Zprostředkovatel vypořádání Zápůjčky („Vypořádání“) a předá Zapůjčiteli podklady k vymáhání jeho pohledávek vzniklých v souvislosti se Smlouvou o zápůjčce. Předáním podkladů Zapůjčiteli podle tohoto ustanovení splní Zprostředkovatel své povinnosti ze Smlouvy a není již povinen činit další kroky. Veškerá další plnění ze Smlouvy o zápůjčce je Vydlužitel povinen směřovat k rukám Zapůjčitele. Pro případ, že po uplynutí lhůty podle tohoto ustanovení Smlouvy bude k rukám Zprostředkovatele poskytnuto plnění z titulu Smlouvy o Zápůjčce, Zprostředkovatel toto plnění odešle Zapůjčiteli bez zbytečného odkladu.

IX. Provize

 1. Zprostředkovateli vzniká okamžikem připsání Zápůjčky na Platební účet klienta – Vydlužitele nárok na provizi za zprostředkování Zápůjčky, a to ve výši dle Sazebníku. Tato provize je stržena předtím, než jsou finanční prostředky z Platebního účtu klienta – Vydlužitele odesílány na jeho Bankovní účet Uživatele. Vydlužitel tak obdrží Zápůjčku vždy sníženou o tuto provizi.
 2. Zprostředkovateli vzniká okamžikem připsání splátky nebo částečné splátky Zápůjčky, nebo smluvní pokuty se Zápůjčkou související na účet Zprostředkovatele nárok na provizi za správu Zápůjčky, a to ve výši dle Sazebníku. Tato provize je stržena ihned po té, co jsou finanční prostředky připsány na účet a na Platební účet klienta – Zapůjčitele je odesílána částka snížená o tuto provizi.
 3. Zprostředkovatel je oprávněn započíst své peněžité pohledávky vůči pohledávkám Uživatelů.

X. Komunikace

 1. Komunikace mezi Zprostředkovatelem a Uživateli při činnosti dle této Smlouvy probíhá elektronicky nebo písemně. E-mailová korespondence bude ze strany Zprostředkovatele odesílána na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v profilu Uživatele. Smluvní strany jsou povinny vzájemně si bez zbytečného odkladu oznámit veškeré změny, které mohou mít vliv na plnění povinností dle Smlouvy, zejména změny kontaktních údajů, změny politické exponovanosti apod.

XI. Lhůty, vypořádání, informační povinnost

 1. Platební transakce bude vypořádána bez zbytečného odkladu po účinnosti platebního příkazu, resp. na platební účet klienta. Uživatel se zavazuje k úhradě celého svého závazku z transakce nejpozději následující pracovní den (D+1) po účinnosti transakce. Nesplnění tohoto závazku Uživatele zakládá právo Zprostředkovatele odstoupit od transakce a případně mu vyúčtovat vzniklou škodu. Poté, co Uživatel uhradí svůj závazek z platební transakce vůči Zprostředkovateli, je Zprostředkovatel povinen zadat platební příkaz k provedení požadovaného obchodu, a to bez zbytečného odkladu tak, aby byly provedeny ve lhůtách stanovených ZPS, přičemž max. lhůta činí D+1. Tato lhůta může být prodloužena z důvodů na straně Uživatele, pokud tento nemá na svém platebním účtu dostatečné krytí k provedení zadaného příkazu nebo Uživatel nesdělil Zprostředkovateli všechny potřebné parametry svého platebního příkazu.
 2. Informační povinnost vyplývající z ustanovení ZPS plní Zprostředkovatel vůči klientům prostřednictvím e-mailových zpráv zasílaných Uživatelům na e-mailové adresy v evidenci Zprostředkovatele. Informace jsou zasílány ve lhůtě nejpozději do konce následujícího pracovního dne po vypořádání transakce.
 3. Klient je povinen oznámit informaci o zcizení přístupových oprávnění (profilu) umožňující provádění platebních transakcí prostřednictvím Zprostředkovatele nebo provedení případných neautorizovaných transakcí Zprostředkovatelem neprodleně po takovém zjištění. Informace lze oznámit na e-mail Zprostředkovatele. Po přijetí informace Zprostředkovatelem bude profil zablokován.
 4. Podmínkou provedení platebního příkazu je identifikace platby pomocí variabilního symbolu uvedeného v záhlaví Smlouvy.

XII. Ochrana peněžních prostředků svěřených Zprostředkovateli

 1. Peněžní prostředky, které jsou Zprostředkovateli svěřeny k provedení platební transakce, jsou drženy odděleně od vlastních peněžních prostředků Zprostředkovatele a od peněžních prostředků jiných osob s výjimkou peněžních prostředků Uživatelů. Peněžní prostředky Uživatelů jsou drženy na samostatných bankovních účtech u českých bank. Peněžní prostředky Uživatelů nejsou součástí majetkové podstaty platební instituce v úpadku. Bylo-li by vydáno rozhodnutí o úpadku platební instituce, je zvláštní insolvenční správce povinen vydat peněžní prostředky, které byly platební instituci svěřeny za účelem provedení platební transakce, Uživatelům.

XIII. Ochrana klientského majetku pro případ úpadku banky vedoucí samostatný účet platební instituce

 1. Peněžní prostředky klientů evidované na samostatném účtu Zprostředkovatele představují dle § 41f zákona č. 21/1992 Sb., o bankách pohledávku z vkladu se zvláštním režimem. Zprostředkovatel splnil svou zákonnou povinnost dle § 41f odst. 2 zákona o bankách a bankám, kde má vedeny samostatné platební účty, písemně oznámil, že na samostatných účtech jsou evidovány peněžní prostředky představující pohledávku více osob. V případě úpadku banky se náhrada za pohledávku z vkladu se zvláštním režimem poskytne Uživatelům Zprostředkovatele ve stejné výši, v jaké by se poskytla v případě, že by každý z Uživatelů měl peněžní prostředky evidované na vlastním účtu. Každý Uživatel Zprostředkovatele tak v případě úpadku banky, kde je veden samostatný účet platební instituce, obdrží plnění z Fondu pojištění vkladů ve výši finančních prostředků evidovaných na samostatném platebním účtu, maximálně však do částky 100.000 EUR.

XIV. Reklamace a stížnosti

 1. V případě, kdy je Uživatel přesvědčen o tom, že Zprostředkovatel nesplnil řádně své závazky vyplývající ze Smlouvy, je oprávněn uplatnit u Zprostředkovatele reklamaci/stížnost. Reklamaci/stížnost je Uživatel povinen uplatnit dříve, než podnikne jakékoliv další operace v rámci služeb, jež jsou předmětem reklamace/stížnosti. Reklamace/stížnost musí mít písemnou podobu a musí obsahovat podpis a identifikační údaje Uživatele alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště a kontaktní adresy. Aby mohla být reklamace řádně a včas vyřízena, musí z ní vyplývat, co je jejím předmětem (např. druh a číslo obchodu, jednání konkrétního zaměstnance apod.). Reklamaci/stížnost Uživatel doručí Zprostředkovateli bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla Zprostředkovatele nebo na e-mailovou adresu Zprostředkovatele. Zprostředkovatel na požádání vystaví klientovi potvrzení o převzetí reklamace/stížnosti.
 2. Reklamace/stížnosti vyřizuje jednatel Zprostředkovatele. Uživatel je povinen poskytnout Zprostředkovateli při vyřizování reklamace potřebnou součinnost. Zprostředkovatel je povinen vyřídit reklamaci/stížnost klienta do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů, ode dne jejího doručení a v této lhůtě odeslat Uživateli písemné stanovisko o způsobu jejího vyřízení. Zprostředkovatel vede seznam reklamací/stížností, jehož vedením je pověřen jednatel Zprostředkovatele. Jednatel je zodpovědný za koordinaci vyřizování reklamací/stížností.
 3. Uživatel má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování služeb na dozorový orgán Zprostředkovatele, Českou národní banku, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1.
 4. Uživatel má možnost obrátit se se svou stížností ohledně způsobu poskytování platebních služeb na finančního arbitra, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení sporů smluvních stran týkajících se platebních služeb.

XV. Informace o odpovědnosti

 1. Byla-li provedena neautorizovaná nebo nesprávná platební transakce, je Uživatel povinen toto oznámit Zprostředkovateli neprodleně prostřednictvím Portálu, nejpozději však do 13 měsíců ode dne odepsání peněžní prostředků z platebního účtu Uživatele.
 2. Zprostředkovatel vrátí Uživateli částku platební transakce neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví za předpokladu, že požadavek Uživatele je oprávněný.
 3. Byla-li provedena neautorizovaná platební transakce, nese ztrátu z neautorizované platební transakce Uživatel, a to do výše souhrnně 150 EUR, pokud byla ztráta způsobena:
  • použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku, nebo
  • zneužitím platebního prostředku v případě, že Uživatel nezajistil ochranu jeho personalizovaných bezpečnostních prvků.
 4. Zprostředkovatel odpovídá Uživateli za nesprávně provedenou platební transakci, ledaže Uživateli, a tam, kde to připadá v úvahu, také poskytovateli, příjemce doloží, že částka nesprávně provedené platební transakce byla připsána na účet poskytovatele příjemce. Jestliže neodpovídá za nesprávně provedenou platební transakci Zprostředkovatel Uživateli, odpovídá za ni poskytovatel příjemce příjemci.
 5. Jestliže poskytovatel plátce odpovídá plátci za nesprávně provedenou platební transakci a plátce mu oznámí, že netrvá na provedení platební transakce, poskytovatel plátce neprodleně
  • uvede platební účet, z nějž byla částka platební transakce odepsána, do stavu, ve kterém by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo, nebo
  • vrátí částku platební transakce, včetně zaplacené úplaty a ušlých úroků, plátci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu.
 6. V případě platební transakce, k níž dává příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, je plátce oprávněn do 8 týdnů ode dne, kdy byla částka platební transakce odepsána z jeho platebního účtu, požadovat vrácení částky autorizované platební transakce, jestliže
  • v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka platební transakce,
  • částka platební transakce převyšuje částku, kterou plátce mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem; plátce však nemůže namítat neočekávanou změnu směnného kurzu, pokud byl použit referenční směnný kurz dohodnutý mezi plátcem a jeho poskytovatelem podle § 81 písm. h) ZPS.

XVI. Opravné zúčtování

 1. Zprostředkovatel uvede účet neoprávněného příjemce do stavu, ve kterém by byl, kdyby k nesprávnému provedení platby nedošlo. Podnět k provedení opravného zúčtování je možné podat do tří měsíců od vzniku chyby.

XVII. Závěrečná ustanovení

 1. Zprostředkovatel je oprávněn zrušit registraci Uživatele, který se nestal Zájemcem Vydlužitelem, nebo Zájemcem Zapůjčitelem kdykoli i bez uvedení důvodu. Uživatel může sám zrušit svou registraci, a to prostřednictvím písemné žádosti Zprostředkovateli.
 2. Zprostředkovatel není povinen přijmout dokument, o jehož pravosti, úplnosti či správnosti má pochybnosti a který Zprostředkovatel považuje za nezbytný k řádnému provedení požadované služby, a je v takovém případně oprávněn žádat Uživatele o poskytnutí dalších informací a dokladů, které považuje za potřebné pro prokázání pravosti, úplnosti či správnosti předmětné informace či dokumentu.
 3. Zprostředkovatel je oprávněn požadovat ověření podpisu Uživatele na všech smluvních dokumentech nebo dokumentech k obchodům.
 4. Zprostředkovatel provede jen takové příkazy a žádosti klienta, které jsou úplné, správné, určité, srozumitelné a učiněné v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou smlouvu, Všeobecnými obchodními podmínkami a ZPS.
 5. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zprostředkovatele postoupit, zastavit nebo jinak zatížit pohledávky za Zprostředkovatelem.
 6. Nevyužití jakéhokoliv práva z Rámcové smlouvy nebo obchodu nebo prodlení s využitím takového práva kteroukoliv smluvní stranou nebude vykládáno jako vzdání se takového práva.
 7. Zprostředkovatel je oprávněn žádat poskytnutí přiměřeného zajištění či dozajištění svých pohledávek za Uživatelem, a to i v průběhu poskytování služby, neposkytnutí takového zajištění či dozajištění, je podstatným porušením smlouvy Uživatele a Zprostředkovatel má v takovém případě právo ukončit poskytování kterékoli služby, zejména odstoupit od obchodu, nebo odstoupit od Rámcové smlouvy.
 8. Veškerá komunikace mezi Zprostředkovatelem a Uživatelem probíhá v českém nebo po dohodě se Zprostředkovatelem v anglickém jazyce.
 9. Zprostředkovatel je oprávněn od plateb prováděných na základě Rámcové smlouvy srazit daně podle platných právních předpisů. Vztahují-li se na Uživatele smlouvy o zamezení dvojího zdanění, je Uživatel povinen na takovou skutečnost Zprostředkovatele upozornit při sjednávání obchodu.
 10. Pokud Uživatel nereklamuje údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech od Zprostředkovatele bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, má se za to, že Uživatel se všemi údaji uvedenými v dokumentech souhlasí.
 11. Požadavek plátce o případném vrácení částky autorizované platební transakce z podnětu příjemce se řídí §103 ZPS.
 12. Není-li výslovně ve smlouvě uvedeno jinak nebo sjednáno mezi smluvními stranami, lze poskytnutí služby sjednat, nebo službu poskytnout, zejména provést obchod, výlučně v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hodin času platného na území České republiky. Okamžik blízký konci pracovní doby je 15:30.
 13. Rámcovou smlouvu může vypovědět kterákoliv ze stran písemně bez uvedení důvodu, a to ve výpovědní lhůtě, která činí 2 měsíce, výpovědní lhůta však neskončí do skončení doby trvání Smlouvy o Zápůjčce daného Uživatele, nebo do okamžiku Vypořádání. Uplynutím výpovědní doby Rámcové smlouvy se ruší i registrace.
 14. Zprostředkovatel může Všeobecné obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Uživatel má právo písemně odmítnout nové znění Všeobecných obchodních podmínek, a to dopisem zaslaným doporučeně na adresu sídla Zprostředkovatele ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne jejich zveřejnění na Portálu. Akceptuje-li Uživatel prokazatelným způsobem nové znění Všeobecných obchodních podmínek, k později doručenému odmítnutí nového znění Všeobecných obchodních podmínek se nepřihlédne. Učiní-li tak Uživatel ve stanovené lhůtě, řídí se jeho právní vztah se Zprostředkovatelem původním zněním Všeobecných obchodních podmínek; v případě, že uživatel založí novou Aukci či vloží novou nabídku do Aukce po datu účinnost změněných Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že s takovým zněním souhlasí.
 15. Právní vztahy, na které dopadají tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí českým právem.
 16. Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 20. 3. 2019.
O nás Kontakt Obchodní podmínky Mapa stránek

© 2015-2019 Banking Online

Přihlášení

Registrace
Registrace
Captcha for Joomla Text je nečitelný?
Klikněte pro vygenerování nového.
nebo Zrušit
Žádám o odeslání nového aktivačního kódu