Soukromé půjčky a investice - obchodní podmínky | Banking Online

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
poskytování zprostředkovatelských služeb firmy Informatik Consulting (Prague) s.r.o. internetovým portálem Banking Online

Článek I. Definice pojmů

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky nebo Smlouva o zápůjčce nebo Smlouva o zprostředkování jinak, platí, že:

Aukce“ znamená internetovou Aukci Zápůjčky zadanou Zapůjčitelem nebo Vydlužitelem prostřednictvím internetového portálu Banking Online (www.banking-online.cz);

Bankovní účet Vydlužitele“ znamená bankovní účet Vydlužitele uvedený v sekci „Moje osobní údaje“ na www.banking-online.cz;

Bankovní účet Zapůjčitele“ znamená bankovní účet uvedený v profilu Zapůjčitele;

Smlouva o zápůjčce“ znamená smlouvu o zápůjčce uzavřenou mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem;

Smlouva o zprostředkování“ znamená Rámcovou smlouvu o zprostředkování zápůjčky uzavřenou mezi Zprostředkovatelem a Vydlužitelem nebo Rámcovou smlouvu o zprostředkování a administraci zápůjčky uzavřenou mezi Zprostředkovatelem a Zapůjčitelem;

Splátkový kalendář“ znamená rozpis splátek Zápůjčky, resp. více dílčích Zápůjček poskytnutých Vydlužiteli;

Uživatel“ znamená Vydlužitele nebo Zapůjčitele;

Všeobecné obchodní podmínky“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky Zprostředkovatele;

Vydlužitel“ znamená fyzickou osobu, která má zájem uzavřít Smlouvu o zápůjčce a získat na jejím základě Zápůjčku, popřípadě i fyzickou osobu, která uzavřela Smlouvu o zápůjčce;

Zapůjčitel“ znamená fyzickou osobu, která má zájem uzavřít Smlouvu o zápůjčce a poskytnout na jejím základě Zápůjčku, popřípadě i fyzickou osobu, která uzavřela Smlouvu o zápůjčce;

Zápůjčka“ znamená peněžní prostředky poskytnuté Zapůjčitelem Vydlužiteli na základě Smlouvy o zápůjčce a za podmínek Smlouvou o zápůjčce sjednaných;

Zprostředkovatel“ znamená obchodní společnost INFORMATIK CONSULTING (Prague) s.r.o., identifikační číslo 649 42 791, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 393/11, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42432, jejímž jménem jedná Ing. René Jantošík, jednatel.

Článek II. Úvodní ustanovení

 1. Účelem internetového portálu Banking Online (www.banking-online.cz) je umožnit Vydlužiteli získat Zápůjčku a umožnit Zapůjčiteli Zápůjčku poskytnout, tj. střetávání nabídek a poptávek na uzavření Smlouvy o zápůjčce.
 2. Administrátorem internetového portálu Banking Online (www.banking-online.cz) je Zprostředkovatel.
 3. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na Aukce a na veškeré právní vztahy Zprostředkovatele s Uživatelem.
 4. Součástí Všeobecných obchodních podmínek je sazebník služeb poskytovaných Zprostředkovatelem.
 5. Zprostředkovatel neodpovídá za správnost a pravdivost údajů uvedených Uživatelem při registraci Uživatele a založení profilu, ve Smlouvě o zápůjčce ani za pravost listin předložených Vydlužitelem.

Článek III. Registrace Uživatele a založení profilu

 1. Uživatelem se může stát fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let, která splňuje podmínky podle odst. 6 tohoto článku. Před započetím užívání služeb internetového portálu Banking Online (www.banking-online.cz) se Uživatel musí registrovat a založit si profil.
 2. Uživatel je povinen uvést při registraci a založení profilu všechny údaje požadované Zprostředkovatelem. Uživatel je povinen uvést úplné, správné a pravdivé údaje. Uživatel je po celou dobu platnosti registrace povinen udržovat uvedené údaje v platnosti a bez zbytečného odkladu oznámit Zprostředkovateli případnou změnu těchto údajů. Uživatel není oprávněn po celou dobu platnosti registrace měnit přezdívku.
 3. Uživatel aktivuje svůj profil zasláním aktivačního poplatku ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) z bankovního účtu vedeného na jméno Uživatele označeného v profilu na bankovní účet Zprostředkovatele.
 4. Založením profilu Uživatel potvrzuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 5. Uživatel může mít jen jeden profil. Uživatel může mít profil buď jako Zapůjčitel, nebo jako Vydlužitel. Uživatel může mít profil jako Zapůjčitel, jestliže je občanem České republiky, nebo má adresu trvalého pobytu na území České republiky. Uživatel může mít profil jako Vydlužitel, jestliže je občanem České republiky a současně má adresu trvalého pobytu na území České republiky.
 6. Uživatel může zrušit registraci na internetovém portálu Banking Online (www.banking-online.cz). Zprostředkovatel zruší registraci Uživatele na základě písemné žádosti Uživatele o zrušení registrace zaslané na adresu sídla Zprostředkovatele. Zrušení registrace není možné provést po dobu trvání Smlouvy o zápůjčce a do doby úplného vyrovnání všech závazků Uživatele vůči Zprostředkovateli.
 7. Zprostředkovatel je oprávněn zrušit registraci Uživatele z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu. Po dobu trvání Smlouvy o zápůjčce je Zprostředkovatel oprávněn znemožnit Uživateli přístup do systému.
 8. Zprostředkovatel je oprávněn provést změny v návrhu Smlouvy o zprostředkování. Uživatel bude před zadáním Aukce vyzván k uzavření Smlouvy o zprostředkování v aktualizovaném znění. Neuzavře-li Uživatel Smlouvu o zprostředkování v aktualizovaném znění, nebude mu umožněno zadat Aukci či umístit nabídku.
 9. Provede-li neregistrovaný Uživatel anebo Uživatel, který dosud neaktivoval svůj profil, zadání Aukce či umístění nabídky prostřednictvím průvodce Mám zájem o půjčku či Mám zájem investovat, a Uživatel nedokončí registraci Uživatele anebo aktivaci profilu ve lhůtě 30 dnů, je Zprostředkovatel oprávněn stornovat takto vytvořenou Aukci nebo nabídku.

Článek IV. Aukce

 1. Aukce je anonymní, Uživatel vystupuje v Aukci pod svou přezdívkou, kterou si zvolil při registraci.
 2. K účasti v Aukci je oprávněn pouze registrovaný Uživatel, který aktivoval svůj profil a uzavřel Smlouvu o zprostředkování se Zprostředkovatelem.
 3. Uživatel je před zadáním Aukce povinen důkladně prostudovat Smlouvu o zápůjčce, jakož i veškeré související smluvní dokumenty, zvážit svou finanční situaci a schopnost dostát závazkům, které se chystá přijmout.
 4. Uživatel je před uzavřením Smlouvy o zápůjčce povinen zhodnotit výhodnost a serióznost nabídky na uzavření Smlouvy o zápůjčce, zejména výši nákladů Zápůjčky.
 5. Dobu trvání Aukce stanoví Zprostředkovatel.
 6. Uživatel je při zadávání Aukce povinen zadat všechny údaje požadované Zprostředkovatelem. Uživatel je při zadávání Aukce povinen uvést pouze pravdivé údaje. Uživatel je po celou dobu trvání Aukce povinen udržovat zadané údaje v platnosti a bez zbytečného odkladu oznámit Zprostředkovateli případnou změnu těchto údajů.
 7. Uživatel může současně zadat pouze jednu Aukci.
 8. Zadání Aukce nezakládá právní nárok Uživatele na uzavření Smlouvy o zápůjčce, a to ani v případě, že Uživatel obdrží prostřednictvím Aukce nabídku na uzavření Smlouvy o zápůjčce.
 9. V případě, že Zprostředkovatel zjistí, že byly porušeny podmínky Aukce, je oprávněn Aukci okamžitě ukončit.
 10. Zprostředkovatel je oprávněn ukončit Aukci z jakéhokoli důvodu i bez uvedení důvodu.

Článek V. Aukce Vydlužitele

 1. Při zadávání Aukce uvede Vydlužitel požadovanou výši Zápůjčky, preferovanou sazbu úroku ze Zápůjčky a požadovanou dobu splatnosti Zápůjčky.
 2. Vydlužitel bere na vědomí, že Zprostředkovatel nemůže zaručit, že Vydlužitel obdrží nabídky na uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši požadované Vydlužitelem, se sazbou úroku preferovanou Vydlužitelem a požadovanou dobou splatnosti Zápůjčky.
 3. Vydlužitel při zadávaní Aukce označí dokumenty, které má k dispozici nebo je schopen je zajistit a které je připraven předložit Zprostředkovateli a Zapůjčiteli k prokázání údajů uvedených při zadání Aukce. Vydlužitel souhlasí s poskytnutím dokumentů Zapůjčiteli.
 4. Po skončení Aukce není Vydlužitel oprávněn měnit údaje potvrzené ve svém profilu při zadávání Aukce; to platí až do úplného vyrovnání všech jeho závazků ze Smlouvy o zápůjčce, bude-li uzavřena.
 5. Zapůjčitel je oprávněn učinit Vydlužiteli nabídku na uzavření Smlouvy o zápůjčce prostřednictvím účasti v Aukci. Nabídka Zapůjčitele musí obsahovat výši částky, kterou je Zapůjčitel připraven Vydlužiteli poskytnout a sazbu úroku, za kterou je připraven ji poskytnout. Nabídka Zapůjčitele může být podmíněna předložením dalších dokumentů kromě těch, k jejichž předložení se Vydlužitel zavázal při zadání Aukce.
 6. Vydlužitel je oprávněn odmítnout nabídku Zapůjčitele na uzavření Smlouvy o zápůjčce z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu.
 7. Před skončením Aukce budou všichni Zapůjčitelé, kteří učinili Vydlužiteli nabídku a tato nebyla Vydlužitelem odmítnuta, vyzvání k potvrzení své nabídky. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude jejich nabídka zrušena. Změní-li Zapůjčitel svou nabídku ve lhůtě pro její potvrzení, považuje se takto změněná nabídka Zapůjčitele za potvrzenou.
 8. Vydlužitel je oprávněn Aukci předčasně ukončit. V případě předčasného ukončení Aukce je Vydlužitel oprávněn přijmout nabídky, které byly učiněny před ukončením Aukce. Vydlužitel, kterému dosud neuplynula doba pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, není oprávněn provést předčasné ukončení Aukce.
 9. Po skončení Aukce provede Vydlužitel ve lhůtě stanovené Zprostředkovatelem finální akceptaci nabídek. Nesplní-li Vydlužitel ve stanovené lhůtě tuto povinnost, bude Aukce zrušena. Vydlužitel je oprávněn přijmout více nabídek až do výše požadované částky Zápůjčky. Nabídku učiněnou Zapůjčitelem, kterému dosud neuplynula doba pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, nelze přijmout. Akceptací nabídky Zapůjčitele se Vydlužitel zavazuje předat Zprostředkovateli dokumenty označené při zadání Aukce, popřípadě i dokumenty požadované Zapůjčitelem v požadované formě (originál, resp. úředně ověřená kopie, nebo prostá kopie). Nesplní-li Vydlužitel tuto povinnost, je Zapůjčitel oprávněn bez jakékoli sankce neuzavřít Smlouvu o zápůjčce.
 10. Po skončení Aukce a finální akceptaci nabídek zašle Zprostředkovatel Vydlužiteli 2 (dvě) vyhotovení Smlouvy o zápůjčce k podpisu. Vydlužitel je povinen ve lhůtě stanovené Zprostředkovatelem doručit Zprostředkovateli 2 (dvě) vyhotovení Smlouvy o zápůjčce opatřená svým úředně ověřeným podpisem a dokumenty označené při zadání Aukce, popřípadě i dokumenty požadované Zapůjčitelem v požadované formě. Jestliže je Vydlužitel ženatý/vdaná, je povinen zajistit úředně ověřený podpis manžela na Smlouvě o zápůjčce.
 11. Po obdržení 2 (dvou) vyhotovení Smlouvy o zápůjčce a dokumentů označených při zadání Aukce, popřípadě i dokumentů požadovaných Zapůjčitelem v požadované formě zašle Zprostředkovatel všechna vyhotovení Smlouvy o zápůjčce k podpisu Zapůjčiteli. Zprostředkovatel zašle současně Zapůjčiteli dokumenty označené při zadání Aukce, popřípadě i dokumenty požadované Zapůjčitelem v podobě prosté kopie. Zapůjčitel je povinen ve lhůtě stanovené Zprostředkovatelem doručit Zprostředkovateli 1 (jedno) vyhotovení Smlouvy o zápůjčce opatřené svým úředně ověřeným podpisem. Jestliže je Zapůjčitel ženatý/vdaná, je povinen zajistit podpis manžela na Smlouvě o zápůjčce. Ve stejné lhůtě je Zapůjčitel povinen složit částku ve výši Zápůjčky na bankovní účet Zprostředkovatele. Okamžikem doručení Smlouvy o zápůjčce Zprostředkovateli dává Zapůjčitel Zprostředkovateli pokyn k výplatě Zápůjčky Vydlužiteli.
 12. Nesplní-li Zapůjčitel některou nebo více ze svých povinností podle odst. 11 tohoto ustanovení ve lhůtě stanovené Zprostředkovatelem, zmocňuje Vydlužitel Zprostředkovatele, aby Zapůjčitele, který porušil svou povinnost podle tohoto ustanovení, vyloučil a nahradil jej jiným Zapůjčitelem, který se zaváže poskytnout Zápůjčku za stejných podmínek jako vyloučený Zapůjčitel.
 13. Po obdržení 1 (jednoho) vyhotovení Smlouvy o zápůjčce zašle Zprostředkovatel Zapůjčiteli na výzvu Zapůjčitele dokumenty označené při zadání Aukce, popřípadě i dokumenty požadované Zapůjčitelem v podobě originálu, resp. úředně ověřené kopie, a to na náklady Zapůjčitele.
 14. Zprostředkovatel zašle Vydlužiteli spolu se Smlouvou o zápůjčce předběžný Splátkový kalendář. Splátkový kalendář obsahuje celkovou výši Zápůjčky, resp. rozpis více dílčích Zápůjček poskytnutých Vydlužiteli, výši úroku p.a., celkovou dobu splatnosti, výši měsíční splátky a data splatnosti jednotlivých splátek, jakož i číslo účtu a variabilní symbol, pod kterým mají být hrazeny. Řádný Splátkový kalendář Zprostředkovatel vygeneruje a zašle Vydlužiteli bezprostředně po odeslání Zápůjčky na bankovní účet Vydlužitele. Doručením Vydlužiteli se Splátkový kalendář stává nedílnou součástí Smlouvy o zápůjčce jako její příloha.

Článek VI. Aukce Zapůjčitele

 1. Při zadávání Aukce uvede Zapůjčitel částku Zápůjčky, kterou je připraven poskytnout a požadovanou sazbu úroku ze Zápůjčky a požadovanou dobu splatnosti. Zapůjčitel při zadávání aukce označí dokumenty, které požaduje dodat od Vydlužitele.
 2. Zapůjčitel bere na vědomí, že Zprostředkovatel nemůže zaručit, že Zapůjčitel obdrží nabídky na uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši požadované Zapůjčitelem a se sazbou úroku požadovanou Zapůjčitelem a požadovanou dobou splatnosti.
 3. Vydlužitel je oprávněn učinit Zapůjčiteli nabídku na uzavření Smlouvy o zápůjčce prostřednictvím účasti v Aukci. Nabídka Vydlužitele musí obsahovat výši částky, kterou má zájem přijmout. Vydlužitel při zadávání nabídky označí dokumenty nad rámec požadovaných Zapůjčitelem, které má k dispozici nebo je schopen je zajistit a které je připraven předložit Zprostředkovateli v požadované formě. Vydlužitel se zavazuje takto označené dokumenty a dokumenty požadované Zapůjčitelem v požadované formě předat Zprostředkovateli. Vydlužitel souhlasí s poskytnutím dokumentů Zapůjčiteli. Nesplní-li Vydlužitel tuto povinnost, je Zapůjčitel oprávněn bez jakékoli sankce neuzavřít Smlouvu o zápůjčce.
 4. Zapůjčitel je oprávněn odmítnout nabídku Vydlužitele na uzavření Smlouvy o zápůjčce z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu.
 5. Před skončením Aukce budou všichni Vydlužitelé, kteří učinili Zapůjčiteli nabídku a tato nebyla Zapůjčitelem odmítnuta, vyzvání k potvrzení své nabídky. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude jejich nabídka zrušena. Změní-li Vydlužitel svou nabídku ve lhůtě pro její potvrzení, považuje se takto změněná nabídka Vydlužitele za potvrzenou.
 6. Zapůjčitel je oprávněn Aukci předčasně ukončit. V případě předčasného ukončení Aukce je Zapůjčitel oprávněn přijmout nabídky, které byly učiněny před ukončením Aukce. Zapůjčitel, kterému dosud neuplynula doba pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, není oprávněn provést předčasné ukončení Aukce.
 7. Po skončení Aukce provede Zapůjčitel ve lhůtě stanovené Zprostředkovatelem finální akceptaci nabídek. Zapůjčitel je oprávněn přijmout více nabídek až do výše částky Zápůjčky, kterou je připraven poskytnout. Nabídku učiněnou Vydlužitelem, kterému dosud neuplynula doba pro odstoupení od Smlouvy o zprostředkování, nelze přijmout.
 8. Po skončení Aukce zašle Zprostředkovatel Vydlužiteli 2 (dvě) vyhotovení Smlouvy o zápůjčce k podpisu. Vydlužitel je povinen ve lhůtě stanovené Zprostředkovatelem doručit Zprostředkovateli 2 (dvě) vyhotovení Smlouvy o zápůjčce opatřená svým úředně ověřeným podpisem a dokumenty označené při zadání Aukce, popřípadě i dokumenty nabídnuté Vydlužitelem, v požadované formě (originál, resp. úředně ověřená kopie, nebo prostá kopie). Jestliže je Vydlužitel ženatý/vdaná, je povinen zajistit podpis manžela na Smlouvě o zápůjčce.
 9. Po obdržení 2 (dvou) vyhotovení Smlouvy o zápůjčce a dokumentů označených při zadání Aukce, popřípadě i dokumentů nabízených Vydlužitelem v požadované formě zašle Zprostředkovatel všechna vyhotovení Smlouvy o zápůjčce k podpisu Zapůjčiteli. Zprostředkovatel zašle současně Zapůjčiteli dokumenty označené při zadání Aukce, popřípadě i dokumenty požadované Zapůjčitelem v podobě prosté kopie. Zapůjčitel je povinen ve lhůtě stanovené Zprostředkovatelem doručit Zprostředkovateli 1 (jedno) vyhotovení Smlouvy o zápůjčce opatřené svým úředně ověřeným podpisem. Jestliže je Zapůjčitel ženatý/vdaná, je povinen zajistit podpis manžela na Smlouvě o zápůjčce. Ve stejné lhůtě je Zapůjčitel povinen složit částku ve výši Zápůjčky na bankovní účet Zprostředkovatele. Okamžikem doručení Smlouvy o zápůjčce Zprostředkovateli dává Zapůjčitel Zprostředkovateli pokyn k výplatě Zápůjčky Vydlužiteli.
 10. Po obdržení 1 (jednoho) vyhotovení Smlouvy o zápůjčce zašle Zprostředkovatel Zapůjčiteli na výzvu Zapůjčitele dokumenty označené při zadání Aukce, popřípadě i dokumenty nabízené Vydlužitelem v podobě originálu, resp. úředně ověřené kopie, a to na náklady Zapůjčitele.
 11. Zprostředkovatel zašle Vydlužiteli spolu se Smlouvou o zápůjčce předběžný Splátkový kalendář. Splátkový kalendář obsahuje celkovou výši Zápůjčky, resp. rozpis více dílčích Zápůjček poskytnutých Vydlužiteli, výši úroku p.a., celkovou dobu splatnosti, výši měsíční splátky a data splatnosti jednotlivých splátek, jakož i číslo účtu a variabilní symbol, pod kterým mají být hrazeny. Řádný Splátkový kalendář Zprostředkovatel vygeneruje a zašle Vydlužiteli bezprostředně po odeslání Zápůjčky na bankovní účet Vydlužitele. Doručením Vydlužiteli se Splátkový kalendář stává nedílnou součástí Smlouvy o zápůjčce jako její příloha.

Článek VII. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Odchylné ujednání ve Smlouvě o zápůjčce nebo ve Smlouvě o zprostředkování má přednost před ujednáním Všeobecných obchodních podmínek.
 2. Zprostředkovatel může Všeobecné obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Uživatel má právo písemně odmítnout nové znění Všeobecných obchodních podmínek, a to dopisem zaslaným doporučeně na adresu sídla Zprostředkovatele ve lhůtě 15 (patnácti) dnů ode dne jejich zveřejnění na internetovém portálu Banking Online (www.banking-online.cz). Akceptuje-li Uživatel prokazatelným způsobem nové znění Všeobecných obchodních podmínek, k později doručenému odmítnutí nového znění Všeobecných obchodních podmínek se nepřihlédne. Učiní-li tak Uživatel ve stanovené lhůtě, řídí se jeho právní vztah se Zprostředkovatelem původním zněním Všeobecných obchodních podmínek; v takovém případě však Uživatel není oprávněn založit novou Aukci či vložit novou nabídku do Aukce.
 3. Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 25. 5. 2018.
O nás Kontakt Obchodní podmínky Mapa stránek

© 2015-2018 Banking Online

Přihlášení

Registrace
Registrace
Captcha for Joomla Text je nečitelný?
Klikněte pro vygenerování nového.
nebo Zrušit
Žádám o odeslání nového aktivačního kódu